Chủ đầu tư Chung Cư Northern Diamond mở bán giá gốc xuất ngoại giao

Chung cư Northern Diamond

 • Giá:  25tr/m2
 • Vị trí:  Long Biên
 • Loại hình:  Chung cư thương mại
 • Chủ đầu tư:  Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng (INCOMEX)

T?ng th? d? án Chung C? Northern Diamond

 • Tên d? án Chung C? Northern Diamond: T? h?p chung c? th??ng m?i, c?n h? cao c?p Northern Diamond
 • ??a ch?: ??u c?u V?nh Tuy, Qu?n Long Biên, Hà N?i
 • Ch? ??u t?: Công ty C? ph?n Xây d?ng Sông H?ng (INCOMEX)
 • Nhà th?u xây d?ng: UDIC
 • ??n v? t? v?n giám sát: TEXO
 • ??n v? thi?t k?: AEDAS VIET NAM, ADCI, ATEK, Cty TNHH Lê Bùi & C?ng s?
 • ??n v? phân ph?i: ??t Xanh Mi?n B?c
 • Di?n tích khu ??t: 9.166 m2
 • Di?n tích xây d?ng: 1.570 m2 
 • S? t?ng cao: 19 t?ng n?i
 • S? t?ng h?m: 02 t?ng h?m ?? xe
 • T?ng 1 : Siêu th?, nhà sinh ho?t c?ng ??ng, s?nh l? tân
 • T?ng 2 – 18: C?n h? cao c?p 94.4 – 219.4 m2.
 • Kh?i hành lang c?u (B? b?i, phòng t?p GYM, phòng xông h?i…): T?ng 2 & 3
 • T?ng s? c?n h? giai ?o?n 1:    192 c?n h?.
 • D? ki?n bàn giao: Quý 2/2018

t?ng th? d? án nothern diamond

V? TRÍ TUY?T ??P D? ÁN CHUNG C? NORTHERN DIAMOND

 • D? án c?n h? cao c?p Chung C? Northern Diamond ?ây là công trình cao t?ng t?o ?i?m nh?n t?i nút giao thông ??u c?u V?nh Tuy, qu?n Long Biên.
 • Liên k?t c?c k? thu?n ti?n t?i H? Hoàn Ki?m & các t?nh lân c?n
 • D? án có t?i 3 m?t thoáng, nhìn ra h? & thành ph? v?i c?nh quan ??p và thoáng ?ãng.
 • V? trí ??c ??a nh?t qu?n Long Biên, n?m sát bên sông H?ng th? m?ng và là ?i?m ??u tiên c?a Qu?n Long Biên ti?p xúc v?i trung tâm HN
 • Th?a h??ng toàn b? các ti?n ích c?a khu v?c qu?n Long Biên:
 • ??i di?n ??i siêu th? Aeon Mall
 • Cách Vincom, Times City, b?nh vi?n Vinmec, tr??ng Vinchool, WellSpring… kho?ng 5 phút lái xe.
v? trí d? án Chung C? Nothern Diamond 2

V? trí d? án Chung C? Nothern Diamond 2

TI?N ÍCH N?I KHU CHUNG C? NORTHERN DIAMOND

 • T?i D? án Chung c? Northern Diamond, khách hàng s? c?m nh?n ???c rõ r?t m?t không gian s?ng hoàn h?o, hòa h?p v?i thiên nhiên.
 • ?i?m c?ng l?n c?a công trình Northern Diamond là ???c bao b?c b?i m?t môi tr??ng s?ng trong lành, t?n h??ng ???c ?u th? c?a h??ng gió th?i t? phía B?c: “h? mát, ?ông ?m”.
tien-ich-du-an-chung-cu-northern-diamond

Ti?n ích Chung c? Northern Diamond

N?I “AN C? L?P NGHI?P” NORTHERN DIAMOND

 • D? án Chung C? Northern Diamond h??ng t?i nhu c?u sinh s?ng ?n ??nh v?i di?n tích r?ng l?n cho c? gia ?ình.
 • Các c?n h? cao c?p có di?n tích t? 94,4m2 – 217,4m2 có t? 2-4 phòng ng?.
 • Thi?t k? t?i ?u hóa công n?ng s? d?ng, khe thoáng và m?t thoáng, ?ón gió và ánh sáng.

ti?n ích n?i khu nothern diamond

N?I TH?T BÀN GIAO CH?T L??NG CAO NORTHERN DIAMOND

 • Sàn g? công nghi?p nh?p kh?u Thái Lan: ch?u n??c, ch?u nhi?t  n?i ti?ng toàn c?u. ?ã ch?ng th?c là v?t li?u xanh b?o v? môi tr??ng t?i Singapore, M?, Châu Âu…
 • Thi?t b? v? sinh nh?p kh?u t? ??c: sang tr?ng, ?? b?n cao
 • Thi?t b? b?p cao c?p: Nh?ng thi?t b? b?p t?, lò n??ng, lò vi sóng ???c trang b? t? nh?ng  nhà cung c?p n?i ti?ng nh?: Hafele, blum, Hertish… c?a ??c.
 • Ch? ??u t? th?c hi?n ?úng, ?óng ?? ti?n thu?, ngh?a v? tài chính ??i v?i khu ??t c?a d? án.
 • S? Xây d?ng thành ph? Hà N?i ch?p thu?n cho Ch? ??u t? ???c phép xây d?ng và bán nhà theo lu?t ??nh.
 • Ngân hàng BIDV b?o lãnh.

Vat lieu 1 Nothern Diamond

v?t li?u bàn giao Nothern Diamond

Vat lieu bàn giao Nothern Diamond

CÁC LÝ DO L?A CH?N KHU C?N H? NORTHERN DIAMOND

?u ?i?m d? án:

 1. Nh?t c?n th? ( Siêu th? Aeon Mall)
 2. Nh? c?n Giang ( View Sông H?ng)
 3. Tam c?n l? ( 2 m?t ???ng l?n)
 • V? trí “m?t không hai” qu?n Long Biên, phong th?y t?t
 • Không gian s?ng lý t??ng, 4 m?t ??u thoáng, t?m nhìn ??p ra sông H?ng và thành ph?
 • Ch? ??u t? uy tín
 • Khu c?n h? cao c?p thi?t k? theo xu h??ng ?n ??nh lâu dài cho khách hàng
 • ??y ?? các ti?n ích n?i khu và khu v?c
 • K?t n?i giao thông r?t thu?n ti?n, d? dàng di chuy?n vào trung tâm thành ph? và các t?nh lân c?n
 • Thi?t k? h?p lý, t?i ?a hóa công n?ng s? d?ng, thoáng ?ãng, ?ón gió và ánh sáng t? nhiên.
 • Bàn giao n?i th?t hoàn thi?n, cao c?p t? các th??ng hi?u n?i ti?ng th? gi?i
 • ??n v? thi?t k? dày kinh nghi?m

M?T B?NG ?I?N HÌNH CHUNG C? NORTHERN DIAMOND T? T?NG 2 – 18 

m?t b?ng ?i?n hình t?ng 2-3 Chung c? Northern Diamond

M?t b?ng ?i?n hình Chung c? Northern Diamond

Chung c? Northern Diamond m?t b?ng t?ng 4-16 nothern Diamond 17-18

M?T B?NG CHI TI?T NOTHERN DIAMOND

m?t b?ng c?n h? ?i?n hình lo?i A 2 phòng ng?

m?t b?ng c?n h? ?i?n hình lo?i B Nothern Diamond

m?t b?ng c?n h? ?i?n hình lo?i B Nothern Diamond

Công ty C? ph?n Xây d?ng Sông H?ng (INCOMEX)

Phòng kinh doanh ch? ??u  t?  Hotline 0975.907.783

 

Bình luận

comments